Brisk.net.pl

Koszyk (0)

Brisk.net.pl

Zaloguj

INFORMACJA


 

Najchętniej kupowane

Ford Mondeo Mk5 (2014-2022)

Ford Mondeo Mk5 (2014-2022)

458,00
Ford Focus Mk3 (2010-2018)

Ford Focus Mk3 (2010-2018)

448,00
CITROEN C5 (2008-2017)

CITROEN C5 (2008-2017)

438,00
Ford S-MAX I (2006-2015)

Ford S-MAX I (2006-2015)

438,00
Ford Mondeo Mk4 (2007-2014)

Ford Mondeo Mk4 (2007-2014)

448,00

Regulamin sklepu i warunki gwarancji

REGULAMIN sklepu internetowego BRISK KRZYSZTOF GANCARZ
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

1.2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest: BRISK KRZYSZTOF GANCARZ Kisiny 102A, 13-200 Działdowo NIP 865-109-44-37 REGON 364118107
1.3. Minimalne warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:dostęp do sieci Internet;dostęp do poczty elektronicznej.zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
1.4. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie , które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu na Konto), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła.
1.5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
1.6. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
1.7. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
1.8. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej usługi elektronicznej.

 

2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY


2.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego.
2.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
2.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
2.5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
2.6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „Kupuję i płacę”.
2.7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2.8. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
2.9. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze. Klient ma również możliwość złożenia zamówienia osobiście w firmie BRISK KRZYSZTOF GANCARZ w godzinach otwarcia.
2.10. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

3. DOSTAWA


3.1. Produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym www.brisk.net.pl są wysyłane transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest natychmiast, jeśli Produkt znajduje się w magazynie.
3.2 Czas realizacji zamówienia oznacza okres czasu od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania zamówienia do wysyłki (dni robocze).
3.3 Termin dostawy zamówionego Produktu to czas realizacji zamówienia, do którego należy doliczyć czas dostawy.
3.4 Termin dostawy to 21 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim kupujący na prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli Produkt nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.
3.5 Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
3.6 Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu do momentu, w którym Klient go otrzyma, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
3.7 Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt kurierowi i skontaktować się z pracownikiem BRISK KRZYSZTOF GANCARZ. Kontakt jest niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
3.8 Dostawa towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

4. PŁATNOŚĆ

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 

przelewem na konto – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta w chwili wpływu należności na konto Sprzedawcy:Nr rachunku bankowego:PKO BP 02 1020 3583 0000 3802 0144 4884 W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko Kupującego, numer telefonu do kontaktu, oraz numer zamówienia który znajduje się w potwierdzeniu zamówienia wysłanego do Klienta drogą elektroniczną.

 

przy odbiorze zamówienia od pracownika Firmy Kurierskiej – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu dodatkowego potwierdzenia elektronicznego (kliknięcia na odpowiedni link) lub otrzymaniu wiadomości pocztą elektroniczną z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
osobiście gotówką lub kartą kredytową przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy BRISK KRZYSZTOF GANCARZ, Kisiny 102A, 13-200 Działdowo po uprzednim umówieniu się na termin odbioru Produktu – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym www.brisk.net.pl

 

5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


5.1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Produktu stosowne oświadczenie w pisemnej formie.  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, można złożyć w formie elektronicznej na adres: brisk@onet.com.pl lub w formie pisemnej na adres: BRISK KRZYSZTOF GANCARZ Kisiny 102A, 13-200 Działdowo tel. 784 149 209.

 

5.2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu niniejszego regulaminu. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

5.3. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.

 

5.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

5.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

5.6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt wraz z dowodem zakupu należy zwrócić na adres Sprzedawcy: BRISK KRZYSZTOF GANCARZ  Kisiny 102A, 13-200 Działdowo, tel. 784 149 209

 

5.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

5.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów, 

5.9. Zadowolenie klienta jest dla nas bardzo ważne. Jeśli nie jesteś w 100% zadowolony z zakupu, przyjmiemy zwroty w ciągu 14 dni od daty dostawy. Produkty muszą być zwrócone w nieużywanym stanie w oryginalnym opakowaniu. Klient jest odpowiedzialny za koszty wysyłki zwrotnej.

Koszty wysyłki pokrywamy, jeśli wystąpiły problemy związane z jakością lub produkt nie pasuje do określonego pojazdu.

Pamiętaj, że nie ponosimy winy za klienta zamawiającego niewłaściwy model.

 

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

6.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży
6.2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą.
6.3. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z umową powinna być przekazana m.in.wysłanie wiadomości email na adres: brisk@onet.com.pl, listownie na adres: Kisiny 102A, 13-200 Działdowodzwoniąc pod nr 784 149 209
6.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.
6.5. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą.

 7. WARUNKI GWARANCJI

Przez okres 1 roku od daty zakupu Brisk Krzysztof Gancarz gwarantuje, że nasze produkty będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez cały okres użytkowania nabywcy i tylko w odniesieniu do pojazdu, w którym zostały zainstalowane. Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia oraz rozdarcie, zanieczyszczenia chemiczne, takie jak rozlana benzyna, wybielacz, wypadki samochodowe, niewłaściwe użytkowanie, modyfikacje, niepoprawna instalacja, nieprawidłowe użycie itp zużycie z powodu ciężkich warunków ściernych.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


7.1 Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim, zgodnie z obowiązującym prawem.
7.2 Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany form płatności, zmiany sposobów dostawy. Zmiany regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia, które objęte są regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Usługodawca opublikuje jednolity tekst zmienionego regulaminu na stronie Sklepu ze wskazaniem daty obowiązywania. O zmianach w regulaminie Usługodawca poinformuje Usługobiorców, którzy zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta za pośrednictwem poczty e-mail. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie czternastu dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym.
7.3 Zdjęcia, grafika, opisy jak i pozostałe informacje zawarte na stronie Sklepu internetowego stanowią własność firmy BRISK KRZYSZTOF GANCARZ. Treści te podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
7.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
7.5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

 ………………………………………… . …………………, dn.

 

…………………………………………

 …………………………………………

  imię, nazwisko i adres konsumenta

 

  

BRISK KRZYSZTOF GANCARZ

 

 KISINY 102

 

 13-200 DZIAŁDOWO

 

  

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)

odstępuję od umowy nr ………… zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

                                                                                                                             ………………………… 

podpis konsumenta

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 Brisk.net.pl
powered by BILOO.pl